Welke plannen hebben de politieke partijen voor de inwoners van voormalig Rijnwoude?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
De 5 Dorpsoverleggen van voormalig Rijnwoude hebben de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Alphen aan den Rijn een zestal vragen voorgelegd. De vragen richten zich op de plannen die de partijen hebben voor de kernen van voormalig Rijnwoude.  Onderstaand per partij de antwoorden:

Antwoorden van de VVD op 6 vragen die de gezamenlijke dorpsoverleggen hebben gesteld aan alle lokale politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen

 

1. Kunt u 3 concrete zaken noemen waarvoor uw partij zich de afgelopen 4 jaar sterk heeft gemaakt om de leefbaarheid van de dorpen te verbeteren?

-Allereerst woningbouw. Hier hebben wij ingezet op een geleidelijke groei voor de dorpen die ervoor zorgt dat het dorpse karakter geborgd blijft en de dorpelingen profiteren van de nieuwe mogelijkheden. Wij hebben ingezet op Westvaartpark, voor de benodigde woningbouw. Er gaat nu gebouwd worden en dat is ook zeer passend bij de vraag om eengezinswoningen, starterswoningen, goede twee onder 1 kap woningen voor gezinnen. Habeko heeft ook sociale huur waar lokaal maatwerk wordt toegepast waarbij onze inwoners juist uit Hazerswoude Rijndijk die al langer op de wachtlijst staan en hierin een passend woningaanbod kunnen vinden snel gekoppeld gaan worden aan dit aanbod.
-Ten tweede bereikbaarheid. Wij hebben gestreden voor de buurtbus hierdoor wordt de bereikbaarheid voor de dorpen vergroot. De busdiensten gaan nu alleen over de hoofdweg en juist een lokale aanvullende buurtbus dienst gaat zorgen voor de broodnodige verbinding van inwoners vanuit de dunbevolkte gedeeltes met voorzieningen en bestaande bushaltes. Het is in een vergevorderd stadium en wij voorzien nu dat de buurtbus na de zomervakantie zou kunnen starten.
-Ten derde staan wij voor de MFA’s oftewel de buurthuizen. In de dorpen is de gemeenschapszin een groot goed en omkijken naar elkaar heel belangrijk. De dorpelingen hechten grote waarde aan de buurthuizen en wij ook. Wij hebben het principe dat ieder dorp een eigen dorpshuis heeft die als ontmoetingsplek en huiskamer van het dorp kan dienen. Zo hebben wij ons hard gemaakt voor de MFA in Zwammerdam, Pleyn 68 en De Tas. Ook voor de andere dorpshuizen staan wij klaar maar de eerdergenoemde dorpshuizen hadden concreet onze inzet nodig. Als voorbeeld; Pleyn 68 waar de woningen zo dicht tegen Pleyn waren ingetekend dat de geluidsnormen een probleem dreigden te worden en Pleyn in haar voortbestaan werd bedreigd. Dat wilden de inwoners en wij uiteraard niet. We zijn met de projectontwikkelaar om tafel gaan zitten om te kijken welke mogelijkheden er zijn binnen de bestaande ruimte om eea zo in te richten dat zowel de huizen konden worden gerealiseerd als Pleyn kon blijven bestaan. We hebben het stuk terug gestuurd naar de wethouder. En als raad hebben we zelf alles opgepakt. VVD heeft daarin een eerste stap gedaan door met de projectontwikkelaar om tafel te gaan.
Ook hebben wij bij de herijking van het beleid tav de dorpshuizen een heel vragenpakket opgeleverd om zo meer inzicht te krijgen in de toekomstbestendigheid van de dorpshuizen en waarin wij het college gevraagd hebben waarom zij sommige dorpshuizen wilde afstoten die voor onze inwoners wel heel belangrijk zijn.

 

2. Is uw partij van mening dat bewoners/ bewonersgroepen voldoende worden betrokken bij besluiten die het betreffende dorp aangaan? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat uw partij hieraan veranderen?

-Voor ons is de stem van de inwoner belangrijk. Wij gaan in gesprek met inwoners en dat hebben wij de afgelopen vier jaar ook veelvuldig gedaan bijvoorbeeld ook bij de verkeersproblematiek in Hazerswoude-Dorp. Daarnaast zal de komende periode de omgevingswet ingaan en in de omgevingswet is de positie van de inwoner stevig verankerd.
Inwoners krijgen meer te zeggen en de weging van hun inbreng wordt zwaarder meegeteld. Iets wat wij zeer toejuichen. Tegelijkertijd is ons de taak meegegeven het algemeen belang te dienen. Die afweging maak je niet alleen maar zorgvuldig met een hele raad.

 

3. Bent u voor of tegen plaatsing van windturbines voor opwekking van elektriciteit in de gemeente?

-Nee, die komen er wat VVD betreft niet. We hebben al eerder tegengestemd en zullen dat ook de komende periode doen. We hebben dit belangrijke punt opgenomen in ons verkiezingsprogramma en ook reeds gezegd in de Groene Hart Koerier d.d. 15 februari 2022

 

4. Is uw partij er voorstander van om 30% van de vrijkomende huur- en koopwoningen – onder de grens van 355.000 euro – in de dorpen toe te wijzen aan woningzoekenden met lokale binding (zoals wordt voorgesteld in de herziening van de Huisvestingswet)?

-Binnen de sociale huurwoningen is dit geregeld. Mensen zijn geregistreerd bij de woningbouwvereniging, Habeko. Bij Habeko wordt lokaal maatwerk toegepast waar kan. De vrije sector is een ander verhaal. Immers je betaald voor een huis en wie zijn wij dan om te bepalen of een gezin uit Zoetermeer die hier komt wonen en werken, hier niet ook evenveel rechten heeft als onze eigen inwoners. Wij willen dit recht niet inperken maar wij zien wel dat jonge starters uit bijvoorbeeld Hazerswoude Dorp het moeilijk hebben om een huis te vinden in hun eigen dorp. En daarom willen wij graag meer bijbouwen naar de behoefte die er leeft in de dorpen. Als de provincie dan een voortrekkersrol pakt om gronden uit te geven dan kunnen meerdere gemeenten gaan bouwen waardoor deze vraag echt regio breed wordt aangepakt waardoor een gezin uit Leiden of Zoetermeer gewoon de kans krijgt om daar wat te kopen/huren en onze jonge starters uit de dorpen ook kunnen blijven wonen in onze gemeente.

 

5. De Groene Hart Koerier (GHK) is een belangrijk communicatiemiddel voor zowel de inwoners van voormalig Rijnwoude als de gemeente. Als uw partij het voor het zeggen heeft: garandeert u dan het bestaansrecht van de GHK in de toekomst?

-Wij willen de Groene Hart Koerier behouden. Het is een belangrijke krant voor de dorpen. Garanderen is moeilijk omdat wij op dit punt in het proces niet kunnen overzien welke regels het behoud van GHK tegenwerken. Nou staan wij voor een gemeente die werkt voor mensen en we proberen onnodige regeldruk te voorkomen. Wij denken dan ook dat er meer mogelijk is dan tot nu toe is waargemaakt. Wij hebben alle momenten die er waren in de raad en daarbuiten, aangegrepen om onze steun voor de Groene Hart Koerier uit te spreken en wij willen, als wij het voor het zeggen zouden hebben, ons inzetten voor het behoud.

 

6. Wat zijn de 3 speerpunten van uw  partij tbv de dorpen voor de komende jaren? Welke 3 zaken zou uw partij het eerste aanpakken in de dorpen? 

-Wij willen de komende jaren actief aan de slag om de algehele bereikbaarheid voor de dorpen met het OV te vergroten. Het station van Hazerswoude-Rijndijk is er bijna. Al jaren strijden wij voor een goede treinverbinding tussen Leiden en Utrecht met een stop in Hazerswoude Rijndijk. Dit betekent een vergroting van de bereikbaarheid voor de inwoners. Het gaat tegelijkertijd ook nog wel even duren want na goedkeuring op alle tafels moet het spoor worden aangepast en een station worden gebouwd. Wij blijven zeer actief betrokken bij het station en. We hebben in dat kader ook gestreden voor buslijn 187. Dit is de buslijn vanaf Boskoop naar Leiden via Hazerswoude Rijndijk. Die is afgeschaald naar een uurdienst en wij hebben gestreden om deze buslijn te laten terugkeren naar een halfuur dienst. De lijn is afgeschaald in de winter van 2019/2020 en daarna kwam COVID. Arriva houdt momenteel vast aan de afgeschaalde dienst. Wij blijven ons, zeker nu met het einde van corona in zicht, inzetten voor de terugkeer van de halfuursdienst van buslijn 187. Dus de bereikbaarheid van
de dorpen staat bij ons hoog op de agenda.
-Wij willen meer en passende woningbouw voor onze dorpen. Onze dorpen kenmerken zich door de kleinschaligheid en het prachtige groen dat onze gemeente rijk is. Wij willen daarom dat bij nieuwbouw in de dorpen het dorpse karakter behouden blijft. Dat noemen wij bouwen met visie. Dat betekent dat alle nieuwbouw duurzaam plaatsvindt, met oog voor voldoende groen, en inspeelt op de vraag. Wij kijken kritisch naar percelen die in de toekomst vrij kunnen komen voor woningbouw. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan de; ‘ruimte voor ruimte regeling’, of de realisatie van ‘nieuwe scholen’, waarbij bestaande scholen en soms ook kinderopvang onder één dak ondergebracht worden.
De vraag naar meer woningen speelt in alle dorpen, maar in Koudekerk aan den Rijn is de vraag het grootst. Hier is onvoldoende gebouwd om in te spelen op de huidige vraag naar meer woningen. Nu nieuwbouwproject Rijnpark niet doorgaat, willen wij de mogelijkheden
verkennen om elders in het dorp alsnog te bouwen. Daarbij willen wij dat deze nieuwbouwlocatie meteen goed wordt ontsloten voor al het verkeer. Voor alle nieuwbouw willen wij dat er ook voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Het mag niet zo zijn dat nieuwbouw zorgt voor extra parkeerdruk in de omgeving.
-Wij willen aan de slag met investeren in onze boomkwekerijsector. Onze gemeente kent een bloeiende boomkwekerijsector. Het boomteeltgebied van Boskoop en Hazerswoude is een belangrijke economische trekker. Wij willen innovaties in de greenport stimuleren. Innovatie speelt een belangrijke rol binnen de sector, zeker als wij willen dat deze sector blijft groeien. Innovatie mag ook niet onnodig gehinderd worden. De sector moet de ruimte krijgen om nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid te ontplooien. De gemeente zal beter moeten meedenken en faciliteren wanneer het gaat om schaalvergroting, ruilverkaveling/ herstructurering, waterbeschikbaarheid, klimaatadaptatie en verbetering van de bereikbaarheid. Wij willen bij gemeentelijke projecten zoveel mogelijk groen van onze eigen sector gebruiken.
Wij zijn trots op onze boomkwekerijsector en dat mogen we uitdragen. Door bij gemeentelijke projecten zo veel als mogelijk groen van onze eigen sector te gebruiken, geven we de sector een boost, dragen we bij aan de marketing, en verminderen we ook vervoersbewegingen. Het ‘groen’ hoeft namelijk niet van ver weg aangeleverd te worden.
Wij willen een nieuwe locatie voor de land- en tuinbouwschool in onze gemeente.
Op de land- en tuinbouwschool leren jongeren over onder meer de boomkwekerijsector. Deze jongeren hebben we nodig in de toekomst als we een sterke sector willen behouden en willen blijven groeien en innoveren. Het is belangrijk dat deze nieuwe generatie zo dicht bij mogelijk les krijgt en ook in de praktijk en onze omgeving aan de slag kan.

Antwoorden van de SGP op 6 vragen die de gezamenlijke dorpsoverleggen hebben gesteld aan alle lokale politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

1. Kunt u 3 concrete zaken noemen waarvoor uw partij zich de afgelopen 4 jaar sterk heeft gemaakt om de leefbaarheid van de dorpen te verbeteren?

– Door deelname aan de Raadswerkgroep Verkeer meegedacht in verbeteren verkeerssituatie Hazerswoude-Dorp;
– Voortgang (of beter gezegd het gebrek daaraan) in de bouw van woningen en brede school Bentwijck, Benthuizen;

– Onderhoud (en de kwaliteit daarvan) van de begraafplaatsen en het openbaar groen in de plaatsen die buiten Alphen-stad liggen.

2. Is uw partij van mening dat bewoners / bewonersgroepen voldoende worden betrokken bij besluiten die het betreffende dorp aangaan? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat uw partij hieraan veranderen?

De gemeente(raad) staat helaas vaak te ver van de mensen af. Het beste is als er in elk dorp minstens 1 raadslid woont, die lokale bekendheid heeft. Hij of zij kan dan vanuit die lokale bekendheid het woord voeren in de gemeenteraad en met die lokale kennis op zak ook zijn stem uitbrengen over de plannen. Concreet willen wij niet alleen in het gemeentehuis in Alphen, maar ook in de dorpen vergaderingen houden van raadscommissies.

 

3. Bent u voor of tegen plaatsing van windturbines voor opwekking van elektriciteit in de
gemeente?

Dat zal erg liggen aan de plaats en de hoogte van de windturbines. Het moet wel in de omgeving passen. We zijn niet op voorhand tegen, maar dat ligt dus helemaal aan de plannen.

 

4. Is uw partij er voorstander van om 30% van de vrijkomende huur- en koopwoningen – onder de grens van 355.000 euro – in de dorpen toe te wijzen aan woningzoekenden met lokale binding (zoals wordt voorgesteld in de herziening van de Huisvestingswet)?

Zeker, wij vinden het heel belangrijk dat de dorpen hun eigen identiteit houden en vitaal blijven. Dat kan alleen als de jongeren die daar opgroeien, ook de kans hebben om in hun dorp te blijven wonen. Dus er moeten dringend woningen worden gebouwd in de dorpen, juist om te voorkomen dat jongeren wegtrekken, de dorpen vergrijzen en de voorzieningen verdwijnen.

 

5. De Groene Hart Koerier (GHK) is een belangrijk communicatiemiddel voor zowel de inwoners van voormalig Rijnwoude als de gemeente. Als uw partij het voor het zeggen heeft: garandeert u dan het bestaansrecht van de GHK in de toekomst?

Wij dragen de GHK een warm hart toe. Het weekblad wordt in de dorpen van de voormalige gemeente Rijnwoude erg goed gelezen en het zou dan ook heel erg jammer zijn als het blad zou verdwijnen. Wat ons betreft keert Week in Beeld zo snel mogelijk terug in de GHK.

 

6. Wat zijn de 3 speerpunten van uw  partij t.b.v. de dorpen voor de komende jaren? Welke 3 zaken zou uw partij het eerste aanpakken in de dorpen? 

– Bouwen van woningen is het allerbelangrijkste, zodat jongeren in de dorpen kunnen blijven wonen, waarmee de identiteit van het dorp gewaarborgd wordt en we voorkomen dat de dorpen vergrijzen;
– Herstel van vertrouwen in de gemeente, door naar de inwoners toe te gaan, om te beginnen letterlijk door niet alleen maar in het gemeentehuis, maar ook eens op een locatie in een van de dorpen te vergaderen.
– Verbetering van het onderhoud van het openbaar groen en de begraafplaatsen. Op de een of andere manier lijkt dat steeds minder te worden naarmate het dorp zich verder van het gemeentehuis bevindt.

Antwoorden van het RijnGouweLokaal op 6 vragen die de gezamenlijke dorpsoverleggen hebben gesteld aan alle lokale politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen

1. Kunt u 3 concrete zaken noemen waarvoor uw partij zich de afgelopen 4 jaar sterk heeft gemaakt om de leefbaarheid van de dorpen te verbeteren?

– Wij hebben ons ingezet voor een goede infrastructuur in de diverse kernen en ons verzet tegen schijnoplossingen en veel meer asfalt . We hebben gepleit voor een tunnel in Hazerswoude en een amendement ingediend – dat is aangenomen – om daar geld voor te gaan reserveren.
– We hebben ons ingezet voor het behoud van Het Anker, hetgeen helaas mislukt is.
Wij zullen de verdere ontwikkelingen voor een nieuw gebouw kritisch volgen.
– Gepleit voor betaalbare woningen in de kernen.

2. Is uw partij van mening dat bewoners / bewonersgroepen voldoende worden betrokken bij besluiten die het betreffende dorp aangaan? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat uw partij hieraan veranderen?

Inwoners worden onvoldoende betrokken bij de besluiten, zoals ook is gebleken uit de
discussie rond de plaatsing van windturbines. Een van onze punten is de dorpsraden en de inwoners hier meer bij te betrekken en daarvoor een eigen budget te geven voor
informatieverstrekking etc. Verder willen we een referendum, zodat inwoners hun mening
kunnen geven.

3. Bent u voor of tegen plaatsing van windturbines voor opwekking van elektriciteit in de
gemeente?

RijnGouweLokaal is en blijft tegen plaatsing van windturbines binnen de gemeentegrenzen
van Alphen aan den Rijn, van welke hoogte ze ook mogen zijn of worden. Daarom hebben
wij in juni 2021 ook tegen de RES gestemd. Windturbines leveren weinig op en zijn behalve
erg lelijk, schadelijk voor de gezondheid van mens en dier.

4. Is uw partij er voorstander van om 30% van de vrijkomende huur- en koopwoningen – onder de grens van 355.000 euro – in de dorpen toe te wijzen aan woningzoekenden met lokale binding (zoals wordt voorgesteld in de herziening van de Huisvestingswet)?

RijnGouweLokaal is daar voorstander van. Wij willen geen dure huizen bouwen voor de
overloop uit grote steden of huisjesmelkers, maar betaalbare huur- en koopwoningen
bouwen voor de lokale bevolking om zo de leefbaarheid te bevorderen en voorzieningen in
stand te houden.

5. De Groene Hart Koerier (GHK) is een belangrijk communicatiemiddel voor zowel de inwoners van voormalig Rijnwoude als de gemeente. Als uw partij het voor het zeggen heeft: garandeert u dan het bestaansrecht van de GHK in de toekomst?

Wij garanderen het bestaansrecht van de GHK in de toekomst, zoals wij ook in het
verleden hebben gepleit voor het behoud van de GHK. De GHK kan dus op onze
onverdeelde steun blijven rekenen en wij willen daar zo nodig de financiële middelen voor
beschikbaar stellen.

6. Wat zijn de 3 speerpunten van uw  partij tbv de dorpen voor de komende jaren? Welke 3
zaken zou uw partij het eerste aanpakken in de dorpen? 

1. RijnGouweLokaal wil betaalbaar bouwen in de kernen om de leefbaarheid te
vergroten.
2. Goede bereikbaarheid en geen tijdelijke verkeersmaatregelen, met aanpak van sluipverkeer en geen weg van Boskoop-West naar de N11. Meer asfalt trekt alleen nog maar meer verkeer aan en tenslotte uiteraard voor Hazerswoude-Dorp een tunnel.

3. Behoud van faciliteiten en voorzieningen in de kernen, zoals de bibliotheek, De
Juffrouw, De Tas, PWA-bad en De Hazelaar.

Naast bovenstaande drie speerpunten willen we de volgende zaken als eerste aanpakken:
1. Meer invloed en inspraak van bewoners op beleid met betrekking tot
bestemmingsplannen, energietransitie, welzijnsvoorzieningen, afvalinzameling,
veiligheid, leefomgeving. Ons motto is niet voor niets: “Luisteren en doen”.
2. Aanpakken van de leefbaarheid en onderhoud van groenvoorzieningen, parkeren,
speelvoorzieningen etc.
3. Waar nodig financiële ondersteuning voor de buurthuizen en wijkgebouwen

Antwoorden van de PvdA op 6 vragen die de gezamenlijke dorpsoverleggen hebben gesteld aan alle lokale politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

1. Kunt u 3 concrete zaken noemen waarvoor uw partij zich de afgelopen 4 jaar sterk heeft gemaakt om de leefbaarheid van de dorpen te verbeteren?

-De PvdA heeft de nadruk gelegd op de bouw van betaalbare woningen voor onder andere senioren in alle dorpen.
-De PvdA heeft zich hard gemaakt voor een tunnel in Hazerswoude-Dorp. Andere oplossingen om de bereikbaarheid van de dorpen te verbeteren mogen niet ten koste gaan van waardevolle natuurgebieden zoals het Rietveld en het Spookverlaat.
-De PvdA is voor het behoud van de Groene Hart Koerier. Omdat de krant bijdraagt aan de sociale samenhang in de dorpen van voormalig Rijnwoude.

2. Is uw partij van mening dat bewoners / bewonersgroepen voldoende worden betrokken bij besluiten die het betreffende dorp aangaan? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat uw partij hieraan veranderen?

-De PvdA is altijd al een voorstander van BEGINSPRAAK. Organiseer de inspraak aan het begin van het proces en laat inwoners meedenken vanaf het begin. Serveer geen hapklare brokken. Vaak zijn de inwoners deskundig bij uitstek als het gaat over hun eigen leefomgeving. De communicatie en participatie vanuit de gemeente moet veel
beter. De afgelopen periode is dit te vaak fout gegaan. Duidelijke voorbeelden zijn de verkeersproblematiek in Hazerswoude- Dorp en de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie (RES).

3. Bent u voor of tegen plaatsing van windturbines voor opwekking van elektriciteit in de gemeente?

-Tegen. Langs de N11 en in de buurt van de bebouwde omgeving passen volgens de PvdA geen windturbines vanwege geluidsoverlast en slagschaduw. Wel zien wij een mogelijkheid bij bedrijfsterreinen, maar met zeer beperkte hoogte.

4. Is uw partij er voorstander van om 30% van de vrijkomende huur- en koopwoningen – onder de grens van 355.000 euro – in de dorpen toe te wijzen aan woningzoekenden met lokale binding (zoals wordt voorgesteld in de herziening van de Huisvestingswet)?

-Absoluut voorstander. Dat zorgt ervoor dat mensen in hun eigen woonkern kunnen blijven wonen met alle voordelen voor o.a. sport- en welzijnsvoorzieningen.

5. De Groene Hart Koerier (GHK) is een belangrijk communicatiemiddel voor zowel de inwoners van voormalig Rijnwoude als de gemeente. Als uw partij het voor het zeggen heeft: garandeert u dan het bestaansrecht van de GHK in de toekomst?

-Algemeen bekend is dat de PvdA zich steeds sterk gemaakt heeft voor het behoud van de Groene Hart Koerier. De PvdA heeft allerlei suggesties aangedragen om de GHK in een gunstige positie te brengen bij de aanbesteding Week in Beeld.

6. Wat zijn de 3 speerpunten van uw  partij tbv de dorpen voor de komende jaren? Welke 3 zaken zou uw partij het eerste aanpakken in de dorpen? 

-Nieuwbouw dorpshuis Hazerswoude- Rijndijk op het scholeneiland in
combinatie met een nieuwe Steijaertschool en seniorenhuisvesting
(Knarrenhof)
-Woningbouw in en bij het Anker voor senioren en starters met beperkte hoogbouw.
-Blijven inzetten op het behoud van sociale voorzieningen zoals sportclubs en verenigingen in de dorpen. Deze zijn het cement van de samenleving en houden de dorpen leefbaar.

Antwoorden van Nieuw Elan op 6 vragen die de gezamenlijke dorpsoverleggen hebben gesteld aan alle lokale politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

1. Kunt u 3 concrete zaken noemen waarvoor uw partij zich de afgelopen 4 jaar sterk heeft gemaakt om de leefbaarheid van de dorpen te verbeteren?

Nieuw Elan heeft een duidelijke bijdrage geleverd aan de woningbouw in de verschillende dorpen. Honderden woningen zijn gerealiseerd.
Onze dorpshuizen hebben van Nieuw Elan veel aandacht gekregen. Voor de kleintjes zijn vele nieuwe speelplekken gerealiseerd in samenspraak met de kinderen zelf.
Nieuw Elan zet zich in voor het verbeteren van de veiligheid van onze bewoners. Praktisch betekent dit het weren van vracht- en landbouwverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer in de dorpen. Daar waar mogelijk worden separate landbouwwegen aangelegd.

2. Is uw partij van mening dat bewoners/ bewonersgroepen voldoende worden betrokken bij besluiten die het betreffende dorp aangaan? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat uw partij hieraan veranderen?

Nieuw Elan wil meer directe betrokkenheid en dus meer inspraak voor bewoners. Dat kan met Multi-optie Referenda en peilingen op straat- en wijkniveau. De mening van alle voor- en tegenstanders doet er toe wat Nieuw Elan betreft. Voor de volledigheid. Dorpsraden- en overleggen zijn de schakels tussen gemeente en bewoners. Nieuw Elan ziet hier een duidelijke rol voor dorpsraden- en overleggen in het coördineren en bespreekbaar maken van problemen of aandachtspunten in de dorpen.

3. Bent u voor of tegen plaatsing van windturbines voor opwekking van elektriciteit in de gemeente?

Nieuw Elan is en blijft tegen het plaatsen van zonneparken en windmolens op plekken die niet kunnen rekenen op lokaal draagvlak van onze inwoners. Nieuw Elan is voor het opwekken van elektriciteit in onze gemeente beginnend bij zonnepanelen op de daken en windmolens op plekken die op lokaal draagvlak kunnen rekenen.

4. Is uw partij er voorstander van om 30% van de vrijkomende huur- en koopwoningen – onder de grens van 355.000 euro – in de dorpen toe te wijzen aan woningzoekenden met lokale binding (zoals wordt voorgesteld in de herziening van de Huisvestingswet)?

Nieuw Elan is groot voorstander van het toewijzen van vrijkomende huur- en koopwoningen – onder de grens van 355.000 euro (de grens van de Nationale Hypotheek Garantie) – aan woningzoekenden met een lokale binding. Nieuw Elan zal zich hiervoor inzetten om hierover afspraken te maken met woningcorporaties en andere betrokkenen.

5. De Groene Hart Koerier (GHK) is een belangrijk communicatiemiddel voor zowel de inwoners van voormalig Rijnwoude als de gemeente. Als uw partij het voor het zeggen heeft: garandeert u dan het bestaansrecht van de GHK in de toekomst?

-Ja. Nieuw Elan heeft recent een motie ingediend voor het behouden van de Groene Hart Koerier. Nieuw Elan ziet de Groene Hart Koerier als een belangrijk drager en verspreider van het lokale nieuws. Maar de Groene Hart Koerier doet meer. De Groene Hart Koerier zorgt voor de sociale samenhang in de dorpen en tussen de dorpen onderling. Het is dus van groot belang dat de Groene Hart Koerier blijft voortbestaan.

6. Wat zijn de 3 speerpunten van uw partij t.b.v. de dorpen voor de komende jaren? Welke 3 zaken zou uw partij het eerste aanpakken in de dorpen? 

-Nieuw Elan gaat verder met bouwen in alle dorpen, met diversiteit in woonvormen zoals: koop- en huurwoningen, studenten-, jongeren- en ouderenwoningen. Honderden nieuwe woningen zitten in de pijplijn. Nieuw Elan wil onze bewoners/bewonersgroepen centraal stellen in ons denken én doen. Meer zeggenschap voor bewoners/bewonersgroepen!
Nieuw Elan wil verder werken aan het oplossen van verkeersknelpunten en het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Onderzoek doen naar een onderdoorgang/ tunnelbak/tunnel bij het kruispunt in Hazerswoude Dorp.

Antwoorden van het Groen Links op 6 vragen die de gezamenlijke dorpsoverleggen hebben gesteld aan alle lokale politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

1. Kunt u 3 concrete zaken noemen waarvoor uw partij zich de afgelopen 4 jaar sterk heeft gemaakt om de leefbaarheid van de dorpen te verbeteren?

– Oostvaartpark en Oog van Koudekerk (voormalig Oude Rijnzone) zijn toegevoegd als locaties voor woningbouw.
– Dankzij onze ontwerpschets die aantoonde dat er een beter ontwerp voor het kruispunt in Hazerswoude-Dorp mogelijk is, wordt nu een ontwerp uitgewerkt waarbij de mogelijkheid behouden blijft om van de N209 Noord rechtsaf te slaan naar de Dorpsstraat. Dit voorkomt extra verkeersdruk in Hazerswoude-Dorp Zuid-West.
– Het behoud van een fijnmazig netwerk aan buurthuizen.

2. Is uw partij van mening dat bewoners / bewonersgroepen voldoende worden betrokken bij besluiten die het betreffende dorp aangaan? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat uw partij hieraan veranderen?

-Wij denken dat bewoners over het algemeen voldoende worden geïnformeerd over besluiten die hun wijk betreffen, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Als er iets misgaat
in de communicatie horen wij het altijd graag.

3. Bent u voor of tegen plaatsing van windturbines voor opwekking van elektriciteit in de gemeente?

-Wij zijn vóór het opwekken van energie door middel van windturbines. Dit is noodzakelijk om de CO2-uitstoot voldoende terug te dringen en zo de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Om aan voldoende schone energie te komen zullen we én zonne-energie én windenergie moeten benutten. Wij vinden het erg belangrijk om in goed overleg met inwoners naar locaties te zoeken die hiervoor het beste geschikt zijn. Bijvoorbeeld langs wegen of bedrijventerreinen.

4. Is uw partij er voorstander van om 30% van de vrijkomende huur- en koopwoningen – onder de grens van 355.000 euro – in de dorpen toe te wijzen aan woningzoekenden met lokale binding (zoals wordt voorgesteld in de herziening van de Huisvestingswet)?

-Ja, want wij willen vooral bouwen voor de woningzoekenden uit de regio.

5. De Groene Hart Koerier (GHK) is een belangrijk communicatiemiddel voor zowel de inwoners van voormalig Rijnwoude als de gemeente. Als uw partij het voor het zeggen heeft: garandeert u dan het bestaansrecht van de GHK in de toekomst?

-Ja, wij vinden het belangrijk dat inwoners in de hele gemeente op de hoogte blijven van wat er speelt.

6. Wat zijn de 3 speerpunten van uw  partij tbv de dorpen voor de komende jaren? Welke 3 zaken zou uw partij het eerste aanpakken in de dorpen? 

-Wij zoeken naar betaalbare bouwlocaties in de dorpen om aan de woonbehoefte te voldoen.
-Wij zetten ons in voor de komst van een tunnel in Hazerswoude-Dorp en de aanleg van een station Hazerswoude-Koudekerk, met daarbij een veilige ongelijkvloerse kruising.
-Wij maken ons hard voor lokale evenementen in de kernen zoals muziekoptredens, kunstroutes, het Tentfeest, de Avondvierdaagse, het Dorpsfeest en andere festiviteiten.

Antwoorden van het Forum voor Democratie op 6 vragen die de gezamenlijke dorpsoverleggen hebben gesteld aan alle lokale politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

1. Kunt u 3 concrete zaken noemen waarvoor uw partij zich de afgelopen 4 jaar sterk heeft gemaakt om de leefbaarheid van de dorpen te verbeteren?

-Deze vraag is voor ons niet van toepassing. Als nieuwe partij in de gemeente Alphen aan den Rijn hebben wij nog geen invloed kunnen uitoefenen op eerder beleid. We hopen in de toekomst natuurlijk wel te kunnen bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid in onze dorpskernen.

2. Is uw partij van mening dat bewoners / bewonersgroepen voldoende worden betrokken bij besluiten die het betreffende dorp aangaan? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat uw partij hieraan veranderen?

-Wij vinden dat de dorpen te weinig invloed hebben in de besluitvorming vanuit de centrale gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwe betaalbare woningen voor starters. Forum voor Democratie staat voor; De stem terug naar de burger door lokale referenda en door het fysiek aanwezig zijn in onze dorpskernen zodat wij weten wat er speelt.

3. Bent u voor of tegen plaatsing van windturbines voor opwekking van elektriciteit in de gemeente?

-Forum voor Democratie is tegen het plaatsen van windturbines en het
plaatsen van zonnen velden in onze gemeente. Beiden zorgen voor onder andere horizonvervuiling, schade aan natuur en biodiversiteit. En dit alles voor een rendement dat te verwaarlozen is.

4. Is uw partij er voorstander van om 30% van de vrijkomende huur- en koopwoningen – onder de grens van 355.000 euro – in de dorpen toe te wijzen aan woningzoekenden met lokale binding (zoals wordt voorgesteld in de herziening van de Huisvestingswet)?

-Er is schaarste op de woningmarkt, Forum voor Democratie wil snel meer betaalbare woningen in de gehele gemeente. Hierin moeten inwoners onze gemeente voorrang krijgen.

5. De Groene Hart Koerier (GHK) is een belangrijk communicatiemiddel voor zowel de inwoners van voormalig Rijnwoude als de gemeente. Als uw partij het voor het zeggen heeft: garandeert u dan het bestaansrecht van de GHK in de toekomst?
-Forum voor Democratie staat voor de kracht van de lokale identiteit. Wij zijn voorstander van het openbreken van de fusiegemeente Alphen aan den Rijn in losse gemeentes. Bestaansrecht van een krant is lastig te bepalen door een gemeente.

6. Wat zijn de 3 speerpunten van uw partij tbv de dorpen voor de komende jaren? Welke 3 zaken zou uw partij het eerste aanpakken in de dorpen? 
-Geen windturbines en zonnevelden
-Betaalbare woningen voor de inwoners alle dorpen in onze gemeente.
-Wij zijn voorstander van het openbreken van de fusiegemeente Alphen aan
den Rijn. Hierdoor zorgen we voor behoudt van de lokale identiteit zoals ; verenigen, lokale gebruiken, investeren in dorps- en wijkhuizen en lokaleinitiatieven.

Antwoorden van het D’66 op 6 vragen die de gezamenlijke dorpsoverleggen hebben gesteld aan alle lokale politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

1. Kunt u 3 concrete zaken noemen waarvoor uw partij zich de afgelopen 4 jaar sterk heeft gemaakt om de leefbaarheid van de dorpen te verbeteren?

– Oplossing voor knelpunt N209 bij Hazerswoude Dorp
– Vragen gesteld over voortgang ondersteuning GHK
– Vragen gesteld over verbod vrachtverkeer door de Dorpsstraat H’woude West nav klachten Mico en ondernemers
– MFA’s (buurt- en wijkcentra)
– Geen wegen door open polders en NNN gebieden.

2. Is uw partij van mening dat bewoners / bewonersgroepen voldoende worden betrokken bij besluiten die het betreffende dorp aangaan? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat uw partij hieraan veranderen?

-De relatie tussen het gemeentebestuur en de inwoners van de dorpen moet absoluut verbeterd worden. Positie van dorpsoverleggen moet echt worden versterkt. Iedere wethouder krijgt 1 of 2 van deze overleggen in zijn portefeuille, in tegenstelling tot de huidige situatie waar er eigenlijk
maar één wethouder dit op zich neemt. Ontwikkeling en realiseren van een app om inwoners directer te kunnen betrekken, zal effect
hebben.

3. Bent u voor of tegen plaatsing van windturbines voor opwekking van elektriciteit in de gemeente?

-Voor plaatsing, maar wel nadrukkelijk rekening houdend met overlast voor de omgeving.

4. Is uw partij er voorstander van om 30% van de vrijkomende huur- en koopwoningen – onder de grens van 355.000 euro – in de dorpen toe te wijzen aan woningzoekenden met lokale binding (zoals wordt voorgesteld in de herziening van de Huisvestingswet)?

-Ja.

5. De Groene Hart Koerier (GHK) is een belangrijk communicatiemiddel voor zowel de inwoners van voormalig Rijnwoude als de gemeente. Als uw partij het voor het zeggen heeft: garandeert u dan het bestaansrecht van de GHK in de toekomst?

D66 zal zich blijven inspannen voor het behoud van de GHK.

6. Wat zijn de 3 speerpunten van uw  partij tbv de dorpen voor de komende jaren? Welke 3 zaken zou uw partij het eerste aanpakken in de dorpen? 

– Meer woningen voor alle doelgroepen
– Voorzieningenniveau in dorpen/kernen op niveau houden en zo mogelijk uitbreiden, daarbij volop aandacht hebben voor het unieke cq de kracht van de dorpen/kernen
– Vergroten van verkeersveiligheid.

Antwoorden van het CDA op 6 vragen die de gezamenlijke dorpsoverleggen hebben gesteld aan alle lokale politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

1. Kunt u 3 concrete zaken noemen waarvoor uw partij zich de afgelopen 4 jaar sterk heeft gemaakt om de leefbaarheid van de dorpen te verbeteren?

-Wij hebben ons ingezet voor een verhoogd niveau van groenvoorziening in de dorpen, waarbij wij hebben gepleit voor een gelijke behandeling tussen de dorpen en Alphen te realiseren. Wij hebben daarbij ingezet op wijk- en dorpsgericht werken.
-De verkeersproblematiek in de dorpen (niet alleen Hazerswoude-dorp) heeft onze nadrukkelijke aandacht en inzet gehad. Wij hebben op deze vraagstukken veel en nadrukkelijk contact gehad met inwoners en andere betrokkenen.
-Wij hebben ons hard gemaakt voor woningbouw in de kernen. Wij hebben zelf het initiatief genomen beleid te maken op tijdelijke woningbouw voor starters en alleenstaanden, door bijvoorbeeld ook tiny houses op bedrijventerreinen of particulier terrein toe te staan. Het beleid is net klaar en wordt wat ons betreft ook in de dorpen toegepast.

2. Is uw partij van mening dat bewoners / bewonersgroepen voldoende worden betrokken bij besluiten die het betreffende dorp aangaan? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat uw partij hieraan veranderen?

-Er is de afgelopen jaren een en ander veranderd in het betrekken van inwoners, maar wij zijn er nog niet. Het contact met inwoners kan en moet beter. Het onlangs vastgestelde participatiekader is daar een eerste stap in, maar de echte cultuurverandering moet in het gemeentehuis nog plaatsvinden. De plot met het buurtcontactwagen (de pipobus) in Koudekerk de raadpleging van inwoners worden wat het CDA betreft straks overal ingezet, met eigen contactambtenaren die de lokale situatie kennen. De gemeente moet veel actiever contact zoeken met de inwoners.

3. Bent u voor of tegen plaatsing van windturbines voor opwekking van elektriciteit in de gemeente?

-Wij zijn voor het terugdringen van overbodig energiegebruik door te stimuleren en ondersteunen dat huizen en bedrijven beter geïsoleerd worden, dan kiezen wij voor zonnepanelen op daken van bedrijven, pas dan kiezen wij voor zonneweides (bij voorkeur niet op weilanden die nog agrarische waarde hebben, en pas dan zijn bij ons windmolens aan bod. Wij geen voorstander van de plaatsing van grote windturbines in het Groene Hart. Vervanging van de 4 huidige molens langs de N11
met een beperktere hoogte en kleinere molens is voor ons wel mogelijk. Zo zien we kansen om op (agrarisch) bedrijfsniveau (binnen het bouwblok) kleinere windmolens te plaatsen, zodat deze bedrijven zelfvoorzienend worden. Maar altijd in overleg met de buurt.

4. Is uw partij er voorstander van om 30% van de vrijkomende huur- en koopwoningen – onder de grens van 355.000 euro – in de dorpen toe te wijzen aan woningzoekenden met lokale binding (zoals wordt voorgesteld in de herziening van de Huisvestingswet)?

-Ja, indien dat mogelijk is, zijn wij hier voorstander van! Wij hebben hiertoe ook tijdens de bespreking van de woonvisie en eerdere momenten aan het college verzocht de mogelijkheid te onderzoeken en dit in te voeren. Het is ons door het college toegezegd dit te realiseren zodra dit mogelijk is.

5. De Groene Hart Koerier (GHK) is een belangrijk communicatiemiddel voor zowel de inwoners van voormalig Rijnwoude als de gemeente. Als uw partij het voor het zeggen heeft: garandeert u dan het bestaansrecht van de GHK in de toekomst?

-Een politieke partij dient het bestaansrecht van een krant niet te garanderen, dat zou populistisch zijn en een misvatting van de rol van de volksvertegenwoordiging zijn. Pers moet onafhankelijk zijn. De krant dient zelf haar bestaansrecht te duiden. En dat dit het geval is daar bestaat bij het CDA geen misverstand over: wij erkennen het belang van de GHK en zien ook dat het bij de identiteit van deze dorpen hoort. Daarom zullen wij alles in het werk stellen wat binnen onze mogelijkheden ligt om de koerier te laten voortbestaan.

6. Wat zijn de 3 speerpunten van uw partij tbv de dorpen voor de komende jaren? Welke 3 zaken zou uw partij het eerste aanpakken in de dorpen? 

-Het buurtcontactpunt uitrollen over alle dorpen en op deze manier inwoners meer mogelijkheden bieden aan te geven wat er in hun leefomgeving speelt waar de gemeente een bijdrage aan kan leveren.
-Opknappen van de openbare ruimte en daarbij meer en betere groenvoorziening, waarbij hulp en inzichten van inwoners onontbeerlijk zijn.
-Meer woningbouw voor starters en alleenstaanden om de jeugd voor de toekomst van onze dorpen te behouden. Daarbij gebruik maken van de mogelijkheid die het CDA heeft gecreëerd om tijdelijke woningbouw plaatsen op plekken die eigenlijk niet voor woningbouw bedoeld zijn. Maar ook aandacht voor ouderen door hofjeswonen en premantelzorgwoningen. De dorpen rollatorproof maken.

Antwoorden van de Christen Unie op 6 vragen die de gezamenlijke dorpsoverleggen hebben gesteld aan alle lokale politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

1. Kunt u 3 concrete zaken noemen waarvoor uw partij zich de afgelopen 4 jaar sterk heeft gemaakt om de leefbaarheid van de dorpen te verbeteren?

-Dorpshuis De Som in Hazerswoude-Rijndijk
-Groenendijk Pleyn 68 behouden, toen nieuwbouw daar problemen gaf
-Verkeer, zoals oeververbinding in Boskoop
-Voldoende sociale woningbouw in alle dorpen, maar dat is helaas niet altijd gelukt.

2. Is uw partij van mening dat bewoners / bewonersgroepen voldoende worden betrokken bij besluiten die het betreffende dorp aangaan? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat uw partij hieraan veranderen?

-De ChristenUnie wil dit sterk verbeteren door ‘beginspraak’ toe te passen: de inwoner en ondernemer als uitgangspunt van beleid. Nu wordt beleid op het gemeentehuis bedacht en kan daarop gereageerd worden. Dat kan heel anders en veel beter! De ChristenUnie wil de verbetering van participatie samen met inwoners en ondernemers
verkennen. Wij willen een proactieve houding vanuit het gemeentehuis, met (beg)inspraak met alle betrokkenen. Vanuit de gemeente kan ondersteuning worden gegeven aan een burgerforum.

3. Bent u voor of tegen plaatsing van windturbines voor opwekking van elektriciteit in de gemeente?

Volgens de ChristenUnie moeten windturbines neergezet worden eerst nadat expliciet samen getoetst is aan de gevolgen voor het woon- en leefklimaat van de dichtstbij gelegen dorpen en solitaire woningen. De ChristenUnie wil namelijk niet dat ze schade aanrichten aan belangrijke natuurgebieden en dat omwonenden er last van hebben. Idealiter profiteren omwonenden van de opbrengst van de windturbines en zien zij hun energierekening naar beneden gaan.  

4. Is uw partij er voorstander van om 30% van de vrijkomende huur- en koopwoningen -onder de grens van 355.000 euro – in de dorpen toe te wijzen aan woningzoekenden met lokale binding (zoals wordt voorgesteld in de herziening van de Huisvestingswet)?

-De ChristenUnie wil dat zoveel mogelijk huurwoningen toewijzen aan woningzoekende met lokale binding. In dorpen waar de nood het hoogst is, willen we serieus bekijken of daar meer toegewezen kan worden aan deze doelgroep dan op ander plekken. Daar zijn namelijk wel regels voor en wij beloven geen dingen die we niet waar kunnen maken.
Bij nieuwbouwwoningen en verkoop van woningen van de coöperatie willen we ook zoveel mogelijk toewijzen aan deze doelgroep. Bij particuliere huur is dit veel moeilijker en minder gewenst om dit af te dwingen.

5. De Groene Hart Koerier (GHK) is een belangrijk communicatiemiddel voor zowel de inwoners van voormalig Rijnwoude als de gemeente. Als uw partij het voor het zeggen heeft: garandeert u dan het bestaansrecht van de GHK in de toekomst?

-Alleen door heldere berichten vanuit de gemeente, die voor iedereen te lezen zijn, kan er een goed gesprek en echte inspraak voor elkaar komen. Een lokale krant zoals de Groene Hart Koerier is daarbij onmisbaar.

6. Wat zijn de 3 speerpunten van uw partij tbv de dorpen voor de komende jaren? Welke 3 zaken zou uw partij het eerste aanpakken in de dorpen? 

-Woningbouw: genoeg, betaalbaar en afgestemd op de lokale behoefte.
-Verkeersveiligheid veel beter op orde.
-Lokale voorzieningen op peil houden, ondersteuning van lokale initiatieven.