Inwoners in verwarring over verkeersvoorstellen en flitspeiling Raadswerkgroep

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Vorige week presenteerde de Raadwerkgroep verkeer Boskoop-Hazerswoude een viertal varianten die moeten bijdragen aan het oplossen van de verkeersproblematiek in Hazerswoude-Dorp. Een goede kans dat u het webinar, dat hierover op maandagavond 9 november van 20.00-21.00 uur werd gehouden, heeft gemist. Want de communicatie over dit webinar was uitermate belabberd. Een gemiste kans, want het gaat wel ergens over. De verkeersproblemen in het Dorp zijn groot, nemen alleen maar toe en gaat alle inwoners van Hazerswoude-Dorp aan. Niet alleen een kleine groep intimi en belangenclubs, die strijden voor hun eigenbelang. Zij zijn waarschijnlijk beter op de hoogte dan de gemiddelde inwoner. Het is van belang dat alle inwoners zich een mening kunnen vormen over oplossingen die worden aangereikt en hun stem kunnen laten horen. Dat begint ermee dat iedereen kan beschikken over dezelfde informatie over de voorgestelde maatregelen, in welke mate ze de problemen oplossen, wat de voor- en nadelen zijn en welke impact ze hebben op verschillende groepen in het dorp (direct omwonenden, landbouwverkeer etc). Uiteraard speelt ook het kostenplaatje een belangrijke rol. Deze informatie moet breed beschikbaar en bekend zijn. En iedereen moet hier vragen over kunnen stellen. In deze coronatijd is het lastig om alle inwoners te betrekken en van goede informatie te voorzien. Dit vraagt daarom extra aandacht en extra inspanningen.

De zogenoemde flitspeiling die de Raadwerkgroep tussen 9 – 16 november heeft georganiseerd is ongetwijfeld goed bedoeld maar is een wassen neus. Niet alleen omdat heel veel mensen hier geen kennis van hebben kunnen nemen, maar ook omdat er veel inhoudelijke vragen over de voorstellen nog onbeantwoord blijven. Bovendien is op een aantal punten onduidelijk hoe de voorstellen van de Raadswerkgroep zich verhouden ten opzichte van de andere trajecten die lopen (PIP, BBG, zie hieronder).  Wat het Dorpsoverleg betreft is de uitkomst van de flitspeiling dan ook op geen enkele manier maatgevend. Wij hebben onze kritiek op de onderbouwing van de voorstellen en de procedure ook in een brief aan de Raadswerkgroep laten weten. Deze brief is te vinden op  www.dorpsoverleghazerswoudedorp.nl. Op maandag 16 november is er een online vergadering van de Raadswerkgroep waarbij het Dorpsoverleg is gevraagd haar mening te geven over de mogelijke oplossingen van de Raadswerkgroep. Wij zullen bovenstaande boodschap nogmaals nadrukkelijk inbrengen. Het Dorpsoverleg heeft veel vragen en opmerkingen gekregen van dorpsbewoners over de huidige gang van zaken. Er zal opnieuw moeten worden bekeken hoe de inwoners van Hazerswoude-Dorp betrokken kunnen worden.

Welke trajecten lopen er om de verkeersproblematiek aan te pakken?

Omdat u als inwoner wordt gevraagd om uw mening te vormen over oplossingen voor de bestaande verkeersproblematiek en u verstoken blijft van belangrijke informatie waarop u uw beslissing moet nemen willen wij als Dorpsoverleg daarbij alvast een klein beetje helpen. Daarvoor moeten we terug naar de basis: welke trajecten lopen er om de verkeersproblemen in Hazerswoude (en de regio) te verbeteren? Dit zijn er namelijk drie.

  1. Plannen die binnen 3-5 jaar gerealiseerd moeten worden (PIP, Provenciaal InpassingsPlan).

Er heeft al besluitvorming plaatsgevonden over het aanleggen van de Verlengde Bentwoudlaan tussen Waddinxveen en Boskoop. Deze laan trekt verkeer aan in de steeds drukker wordende regio. Daarom worden wegen in Waddinxveen en Hazerswoude verbeterd. Dit wordt omschreven en vastgesteld in de PIP, een bestemmingsplan dat de Provincie heeft opgesteld. In dit PIP staan onder andere een nieuwe randweg langs het zwembad, een extra rotonde bij de Frans Halsstraat en eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat-west. Deze plannen zijn de aanleiding geweest voor het instellen van de Raadswerkgroep om met alternatieven te komen.

  1. Plannen die binnen 10 -15 jaar gerealiseerd moeten worden om een goede doorstroming te krijgen vanuit de A12 naar de N11 en misschien wel verder.

De betrokken overheden werken hierin samen onder de vlag ‘Beter Bereikbaar Gouwe’ (BBG). Op 5 november heeft BBG een vijftal maatregelenpakketten gepubliceerd. In een aantal pakketten zitten wegmaatregelen om knelpunten in Hazerswoude-Dorp op te lossen. Bijvoorbeeld een westelijk randweg rondom Hazerswoude-Dorp of een variant op de alternatieve N209, die ten noorden van Hazerswoude-Dorp aansluit op de N209 (een oostelijke rondweg).  Uit deze vijf keuzes moet een goed en gedragen voorstel komen die door de provincie en de gemeentes Reeuwijk, Waddinxveen en Alphen wordt gedragen. Meer informatie over de voorstellen is te vinden op www.beterbereikbaargouwe.nl. Op 24 november is o.a. voor bewoners een online informatiebijeenkomst met een presentatie over de maatregelenpakketten. Er volgen online gesprekstafels op 30 november en 1 december. Aanmelden kan via de website van BBG.  Besluitvorming wordt in 2021 verwacht.

  1. De langere termijn beslissingen spelen na 25 jaar en worden nog vaag omschreven zoals het verlengen van de doorsteek van de N11 naar de A4

Wat gaat er mis?

De gemeenteraad van Alphen moet half december haar mening geven over de PIP (traject 1). In de PIP is een voorstel opgenomen over de ontsluiting van de oostelijke en westelijke wijken van Hazerswoude op de N209. Dit voorstel is slecht gevallen bij de Raad en de inwoners. De Raad mag een zienswijze geven op deze PIP en met voorstellen tot wijzigingen komen. Tot zover gaat het goed. De Raadswerkgroep heeft een ingenieursbureau gevraagd om met andere voorstellen de komen. En hier gaat het fout. Want deze voorstellen geven geen alternatieven op de PIP. In de voorstellen wordt namelijk een voorschot genomen op de beslissingen die in traject 2 (langere termijn, BBG) moeten worden genomen. Daar kan onder andere gekozen worden tussen een westelijke of een oostelijke rondweg om Hazerswoude-Dorp. De verwarring is geschapen;

De volgende vragen komen onder andere op:

  • Als er gekozen wordt voor een westelijke rondweg hoe staat dat in verhouding tot een oostelijke rondweg die in de voorstellen van traject 2 (BBG) als beste uit de bus komt?
  • Kunnen er ook twee rondwegen komen en zo ja wie betaalt deze dan?
  • Wat betekent een rondweg voor bewoners en bedrijven aan de westelijke kant van het dorp en wat voor bewoners en bedrijven aan de oostelijke kant
  • In het geval van een westelijke rondweg: hoe wordt de verbinding gelegd tussen twee diepe polders waar ook gasleidingen liggen? Komt er een fly-over of een diepe tunnel bij het Westeinde?
  • Wat betekent deze aanleg voor het natuurgebied?
  • Wat gaat dit allemaal kosten?
  • Wat als de provincie niet wil meebetalen aan de oplossing van de westelijke rondweg en wil vasthouden aan de voorstellen in de PIP?

De inwoners van het dorp is een onmogelijke vraag gesteld door de Raadswerkgroep. Niemand kan de consequenties overzien van de voorstellen. Er zijn teveel open einden. Maar het ergste is dat inwoners van Hazerswoude de schuld krijgen dat zij overal nee tegen zeggen. Deze beeldvorming is volstrekt onjuist. De inwoners van Hazerswoude dorp zijn juist heel verstandig en maken pas een keuze als ze alle consequenties van hun keuze kunnen overzien. Er is dus werk aan de winkel. Er moeten antwoorden komen op essentiële vragen en de informatie over (samenhangende) oplossingen voor de verkeersproblematiek moet breed worden gedeeld. Daarna is het tijd voor een lokaal referendum!

Wat willen de inwoners?

Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp heeft enkele jaren geleden een grote enquête gehouden onder de bewoners van Hazerswoude-Dorp, o.a. over de verkeerssituatie in Hazerswoude-Dorp. Nog nooit hebben zoveel bewoners van Hazerswoude-Dorp geparticipeerd in een bewonersraadpleging.

Daaruit bleek een groot draagvlak voor een vermindering van het verkeer in de Dorpsstraat (bijv. eenrichtingsverkeer tussen de N209 en de Rembrandtlaan) inclusief het vracht- en landbouwverkeer (bijv. via een nieuwe landbouwweg ten zuiden van het dorp als mandelige weg) en een tweede ontsluiting van de westelijk kant van het dorp via de N209 (bijv. rondweg om Weidelanden). Meer info is te vinden op www.dorpsoverleghazerswoudedorp.nl

 

Namens Stichting Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp,

Maria Loomans

Andrew Borgart

Nico Stolwijk