Indienen van een zienswijze op Ontwerp PIP N207 Zuid

Delen op facebook
Facebook
Delen op twitter
Twitter

Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp heeft bezwaren tegen het inpassingplan N209 Zuid en dan met name ten aanzien van de plannen op en rond de kruising in Hazerswoude-Dorp. Zij zal daarom een zienswijze indienen op het Provinciale Inpassingsplan (PIP), maar roept inwoners op dit ook zelf te doen. Hoe meer indieners hoe krachtiger het signaal! Bijgaand een voorbeeld zienswijze die u alleen maar hoeft te ondertekenen en kunt mailen naar zienswijze.n207zuid@pzh.nl. Maar u kunt natuurlijk ook een eigen zienswijze maken. De zienswijze dient uiterlijk 12 juli 2022 te zijn ingediend.

Provincie Zuid-Holland, Team N207-Zuid
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
zienswijze.n207zuid@pzh.nl

Datum: 1 juli 2022
Betreft: zienswijze dossiernummer: DOS-2017-0005372.

Geachte mevrouw, meneer, 
Hierbij dient ondergetekende een zienswijze in naar aanleiding van het inpassingsplan N207 zuid, vastgesteld op 31 mei 2022 en ter inzage gelegd van 31 mei 2022 tot en met 12 juli 2022. Deze zienswijze heeft betrekking op het inpassingsplan N207 Zuid en dan met name op de plannen op en rond de kruising in Hazerswoude-Dorp.
Mijn zienswijze luidt als volgt: 
De doorstroming noord-zuid dwars door het dorp lijkt veel zwaarder te wegen dan de leefbaarheid van mijn dorp. Mijn leefomgeving is kennelijk van ondergeschikt belang.  Uw plannen benadelen Hazerswoude-Dorp zwaar. Alle maatregelen staan in het teken van de
doorstroming over de N209, die het dorp in tweeën deelt. Dit is een historische fout die niet wordt rechtgezet maar juist wordt verergerd. Dit is onacceptabel.
Ik verzoek u daarom dringend de plannen te herzien en ook zichtbaar de belangen van het dorp mee te wegen. Goede en vlotte bereikbaarheid, voldoende parkeervoorzieningen (minimaal voldoen aan de berekende parkeerbehoefte), oog voor milieuaspecten. Kortom, maak een plan dat ook rekening houdt met de inwoners van het dorp, terug naar de tekentafel! 
Ik ben tegen de plannen zoals genoemd in het inpassingsplan:
1. Omdat de tweedeling van het dorp niet wordt opgelost, maar wordt verergerd.
2. Omdat ik, in geval van een zuidwaartse trip, gedwongen wordt om dagelijks extra omrijdende bewegingen te maken.
3. Omdat ik, als ik dan voor de N209 kies als uitvalsroute, vervolgens eerst naar de noordelijke rotonde moet rijden en daar moet keren en dus 2 keer de kruising over moet. Waarbij ik 2 keer voor de stoplichten sta, meerdere keren op moet trekken, meerdere keren remmen. Deze omrijd-bewegingen komen nog bovenop het veel grotere verkeersaanbod. Dit alles heeft zijn weerslag op de diverse milieuaspecten zoals genoemd bij punt 12, maar ook tijdverlies.
4. Omdat verkeer wat via rotondes moet rijden en keren een extra verkeersbelasting voor de N209 betekent. Daarnaast zijn bestuurders niet gewend dat andere bestuurders van motorvoertuigen een rotonde helemaal (360 graden) nemen, hetgeen het risico van ongevallen vergroot en dit zal de doorstroming nadelig beïnvloeden.
5. Omdat het risico bestaat dat – mede door de extra stroom automobilisten vanuit het dorp die de noordelijke rotonde als keerrotonde dienen te gebruiken – door de dagelijkse filevorming
tijdens spitstijden de nieuwe noordelijke rotonde zal verstoppen. Hierdoor zal de N209 (ook) noordwaarts vast komen te staan.
6. Omdat het parkeren bij de winkels moeilijker of zelfs onmogelijk wordt. Momenteel wordt al niet aan de parkeernorm van 80 voldaan. Op de drukke dagen is het nu al dringen geblazen en op de marktdag staat alles vast en vol. In uw plannen wordt een significant aantal parkeerplaatsen opgeofferd.
7. Omdat u om niet goed uitlegbare redenen per se de bushalte wenst te verplaatsen van zuid naar noord. Als die op de huidige locatie blijft, is er veel meer ruimte voor parkeren en een prettige publieke ruimte. Dit voor een busverbinding die al weinig rijdt en steeds meer vervangen wordt door een buurtbus. Bovendien komen veel passagiers voor de bus uit Dorpsstraat west/ plan zuid en die moeten bij verplaatsing van de halte naar het noorden een extra, onveilige oversteek maken (zowel N209 als Dorpsstraat). De verplaatsing van de bushalte is van alle plannen verreweg het minst uitlegbaar!
8. Omdat het oversteken van de N209 voor auto, fietser en voetganger moeilijker wordt. 

9. Omdat de drukte op de Dorpsstraat verder zal toenemen. 
10. Omdat allerlei weg- en afslag-opties (bv inrit Ridder van Montfoortlaan op de N209) vervallen. 
11. Omdat er veel meer verkeer gaat passeren met milieutechnisch nadelige gevolgen. Geluid, stank, luchtvervuiling, fijnstof, trillingen, enzovoorts.
12. Omdat hoe beter de doorstroming wordt en hoe meer wegen er worden aangelegd, er steeds meer verkeer wordt aangetrokken. Indien je de doorstroming niet bevordert ontmoedig je automobilisten en zullen ze kiezen voor een andere route of ander vervoermiddel.
13. Omdat een bredere oplossing van de verkeersproblemen in de Gouwe regio opgelost moet worden waar de drukte ontstaat. Dus ten oosten van Hazerswoude-Dorp. Daar moet het verkeer naar de N11 respectievelijk de A 12 worden heengeleid, niet dwars door een dorp als
Hazerswoude met als eventuele alternatieven het verkeersluw maken van de N209 en/of een tunnel.
Overige opmerkingen:

Ik verzoek u om met mijn zienswijze rekening te houden bij de definitieve vaststelling van het inpassingsplan N207 Zuid. Als blijkt dat het niet mogelijk is om aanvaardbare oplossingen ten oosten van ons dorp te vinden dan kan de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan voorlopig geen
doorgang vinden en moet de situatie blijven zoals deze nu is. Graag uw uitvoerige reactie op de zienswijze als totaal, de laatste stelling en alle bovenstaand genoemde punten. Ik verzoek u de beantwoording te mailen naar onderstaand email-adres.
 
Met vriendelijke groet,
Naam :
Adres :
Postcode en Woonplaats :
Email-adres :
​​​​Handtekening :