Onafhankelijke commissie stelt: Verkeersonderzoeken voor Hazerswoude-Dorp onvolledig

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

De provincie Zuid-Holland wil de problemen met bereikbaarheid en veiligheid rondom Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp oplossen. Op korte termijn is daarom het plan om in twee gebieden maatregelen te nemen. Aan de westkant van Waddinxveen en Boskoop wil de gemeente een weg aan leggen: de (Verlengde) Bentwoudlaan en Verlengde Beethovenlaan. In Hazerswoude-Dorp willen de provincie en gemeente verschillende verkeersmaatregelen nemen. Voor het besluit hierover is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Deze MER is getoetst door een onafhankelijke commissie. Wat zijn de belangrijkste bevindingen uit deze belangrijke studie voor Hazerswoude-Dorp?

-Probleemanalyse verkeer: veel belangrijke informatie ontbreekt nog.
-Worden de doelen bereikt? Dat is nog maar de vraag.
-Effecten van verkeersmaatregelen: onduidelijk. Moeten apart per locatie worden weergeven.
-Verplaatsing bushalte: niet goed onderbouwd, nadere toelichting nodig.
-Geluid: ook hier ontbreekt belangrijke informatie.
-Stikstof: onderbouwing ontbreekt dat aan wettelijke kaders wordt voldaan.
-Probleemanalyse verkeer: veel belangrijke informatie ontbreekt nog-Gehanteerde verkeersscenario’s. de verkeersberekeningen in het Milieuffectrapport (MER) zijn gebaseerd op een Hoog scenario met daarin ook onzekere woningbouwontwikkelingen. Het hoge scenario gaat uit van 21% meer inwoners dan de huidige situatie. Als wordt uitgegaan van het scenario waarin alleen de zekere woningbouwplannen opgenomen zijn neemt het aantal inwoners met 11% toe. Het MER maakt niet inzichtelijk welke invloed het gehanteerde scenario heeft op de omvang van de verkeersproblematiek. Daarom wil de commissie hier meer inzicht in.
-Reistijden. Het valt de commissie op dat de streefwaarde voor de reistijd in de spits op géén van de beschouwde reistijdtrajecten wordt overschreden. Dat wekt de suggestie dat er geen sprake zou zijn van structurele doorstromingsproblemen in de spits. Tegelijk geven de uitgevoerde kruispuntanalyses aan dat er (oa voor het kruispunt N209-Dorpsstraat) sprake is van een slechte verkeersafwikkeling. Mogelijk is de vertraging bij de kruispunten niet meegenomen in de reistijd op de beschouwde trajecten. Dit wordt echter niet toegelicht in het MER. De Commissie wil graag dat dit nader wordt onderbouwd. Duidelijker moet blijken welke problemen opgelost (moeten) worden door de maatregelen.
-Actualiteit prognose: voor de berekeningen is een verkeersmodel ontwikkeld dat inmiddels drie jaar oud is. De commissie wil graag onderbouwd zien of dit model voldoende actueel is.

Worden de doelen bereikt? Dat is nog maar de vraag.

Het doel van de verkeersmaatregelen N207-Zuid is om ‘de doorstroming, de bereikbaarheid, de robuustheid van het wegennetwerk en de leefbaarheid te verbeteren. Daarnaast is er een ambitie om natuur en recreatie te versterken. Omdat de MER zelf al stelt dat niet alle doelen worden bereikt…… wordt ook een verwijzing gemaakt naar het project Beter Bereikbaar Gouwe, waarin een regionale studie wordt gedaan naar te nemen verkeersmaatregelen (zoals tunnel, extra oeververbinding Boskoop etc). Omdat deze plannen niet terugkomen in de MER stelt de commissie dat het niet kan beoordelen of met het totaalpakket de doelen wel gehaald worden. De commissie verwijst daarbij ook naar de zienswijzen van inwoners en andere belanghebbenden die zijn ingediend op de voorgenomen verkeersplannen waarin oa wordt aangegeven dat de lokale oplossing in Hazerswoude-Dorp juist extra verkeer aantrekt en de lokale oplossing te ingrijpend is voor de leefbaarheid in Hazerswoude-Dorp. De Commissie adviseert daarom om voorafgaand aan de besluitvorming aan te geven hoe de voorgenomen oplossingen samenhangen met de maatregelen in Beter Bereikbaar Gouwe. Geef aan welke maatregelen welke problemen oplossen en in welke mate!

Effecten van verkeersmaatregelen: onduidelijk. Moeten apart per locatie worden weergeven.

Het plan bestaat uit de aanleg van de (Verlengde) Bentwoudlaan en Verlengde Beethovenlaan langs Waddinxveen en Boskoop en maatregelen in Hazerswoude-Dorp. De effecten, die voor de twee gebieden verschillen maar worden bij elkaar opgeteld of zijn gemiddeld. Dit is een probleem omdat uit de beschrijving blijkt dat de effecten van de aanleg van de nieuwe weg verschillen van die van de aanpassingen in Hazerswoude-Dorp. Naar verwachting verslechtert de leefbaarheid voor een deel van de bewoners in Hazerswoude-Dorp en verbetert die voor inwoners in Waddinxveen en Boskoop. Positieve effecten en negatieve effecten mogen niet tegen elkaar weggestreept worden. Het risico daarvan is namelijk dat de noodzaak voor mitigerende maatregelen (zoals bijvoorbeeld geluidsschermen) op specifieke locaties niet of onvoldoende in beeld komt. En ook wat het effect van dergelijke maatregelen op bijvoorbeeld verkeersveiligheid en geluid zijn. De commissie wil hiervoor aparte analyses.

Verplaatsing bushalte: niet goed onderbouwd, nadere toelichting nodig

De commissie stelt dat plaatsing van een bushalte na de kruising over het algemeen tijd bespaart. In dit geval vraagt de verplaatsing echter ruimte, die ook ten koste kan gaan van parkeerplaatsen en mogelijk de verkeersveiligheid. Daarom vraagt de commissie aan de provincie de verplaatsing nader toe te lichten.

Geluid: ook hier ontbreekt belangrijke informatie

De informatie over geluid is onvoldoende duidelijk in het MER. De positieve verandering in het gebied Boskoop/Waddinxveen gaat over substantieel meer mensen dan de (mogelijk) negatieve verandering in Hazerswoude-Dorp. Meer detail, vooral voor de varianten in Hazerswoude-Dorp is nodig. Er moet gekeken worden naar het aantal geluidbelaste woningen, ook langs het kruispunt. Dit is nodig om de effecten in Hazerswoude-Dorp te bepalen, en te begrijpen welke maatregelen eventueel mogelijk zijn en wat de effecten van die maatregelen zijn. Onvoldoende is uitgewerkt hoe de mitigerende maatregelen er in Hazerswoude-Dorp uit kunnen zien. Als voorbeelden worden genoemd aanleg geluidsarm asfalt en eventueel lage geluidschermen. Het wordt echter niet duidelijk gemaakt hoe realistisch de toepassing van geluidsarm asfalt op de kruising is, wat de toegevoegde waarde is van geluidsarm asfalt op kruispunten en hoe lage geluidschermen in te passen zijn.

Stikstof: onderbouwing ontbreekt dat aan wettelijke kaders wordt voldaan

De Commissie adviseert om voorafgaand aan de besluitvorming de effecten van stikstofdepositie als gevolg van dit plan op daarvoor gevoelige Natura 2000- en NNN-gebieden te tonen en mogelijke mitigerende maatregelen te beschrijven. Het MER geeft nu niet de onderbouwing dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden kan worden voorkomen en bevat daardoor geen alternatief dat uitvoerbaar is binnen de kaders van de Wet natuurbescherming.

De provincie heeft aangegeven de opmerkingen en adviezen van de commissie ter harte te nemen. Zij vult het rapport aan en laat het daarna opnieuw beoordelen door de Commissie. Wordt vervolgd. We houden u op de hoogte!


Nico Stolwijk
Dorpsoverleg Hazerswoude Dorp