Dorpsoverleg staakt activiteiten in verkeersdossier

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

“Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp staakt met onmiddellijke ingang al haar activiteiten op het verkeersdossier en bezint zich op de vraag over haar verdere toekomst”. Dit was de belangrijkste boodschap die het Dorpsoverleg had in de Raadscommissievergadering ruimtelijk en economisch domein, op donderdag 3 december jongstleden. “Door de ondoordachte aanpak is een gepolariseerd klimaat ontstaan waarin over en weer verwijten worden gemaakt. De mensen hebben niet het gevoel serieus te worden genomen, het Dorpsoverleg evenmin. Daarom staakt het Dorpsoverleg haar activiteiten”.

Onderstaand de tekst die door het Dorpsoverleg in de commissievergadering is uitgesproken:

Zoals u weet nemen wij vanuit het Dorpsoverleg geen standpunten in. We zien het als onze taak dat inwoners goed geïnformeerd worden bij ontwikkelingen die impact hebben op hun leefomgeving en dat zij de procedures die hierbij vanuit de gemeente worden gevolgd goed kunnen begrijpen en goed kunnen volgen.

De verkeersproblematiek is al decennia een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. In 2018 hebben wij als Dorpsoverleg samen met de bewoners een toekomstvisie voor het Dorp gemaakt. Belangrijkste thema: de ontoereikende infrastructuur.

Bewoners hebben oprechte interesse in hun woonomgeving. Uitgaan van burgerkracht kan goede ideeën opleveren. Hierdoor kan besluitvorming juist sneller verlopen. Maar je moet participatie wel goed regelen. Dit betekent dat bewoners vroegtijdig moeten worden betrokken en de communicatie eerlijk, tijdig en toegankelijk moet zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is dat in de praktijk lang niet altijd.

Onderzoek wijst uit dat mensen met respect behandeld willen worden en serieus genomen willen worden en daarom willen mensen graag dat er naar ze geluisterd wordt. Gebeurt dat, dan kan veelal gerekend worden op de medewerking van mensen, ook al worden voor hen negatieve besluiten genomen. Sterker nog, juist als negatieve besluiten genomen worden is het voor burgers belangrijk dat ze zich rechtvaardig behandeld voelen.

Ik beperk me even tot dit jaar. Op 19 februari presenteert de provincie en de gemeente plannen om de noord-zuid doorstroming op de Gemeneweg te verbeteren. Furieuze reacties omdat de bewoners en vertegenwoordigers van de bevolking bij deze plannen volkomen zijn genegeerd. Eerdere inspraak was gewoon ter zijde gelegd. Vooral de insteekweg nabij de Frans Halsstraat wekt veel onbegrip.

Daarop gaat er een Raadcommissie van start die alle opties nog eens op een rij zet. Het resultaat is bekend. Er worden nog weer nieuwe plannen bedacht met een westelijke randweg zonder aandacht voor de consequenties die dit voor bewoners heeft. Deze plannen worden gepresenteerd in een webinar waarover summier wordt gecommuniceerd. De plannen komen wederom als een verrassing en zorgen voor een nieuw shockeffect. Er heerst bovendien verwarring over de plannen (variant 2a en 2b) die onterecht worden vermengd met het BBG en er bestaat ook onduidelijkheid over het proces waarin de voorstellen uiteindelijk door de provincie teniet kunnen worden gedaan. De manier waarop vervolgens de flitspeiling wordt gehouden is beneden alle peil en heeft niets te maken met het serieus nemen van inwoners. Het is erger: de ondoordachte gang van zaken zet bewonersgroepen tegen elkaar op, zo hebben wij de afgelopen weken nadrukkelijk gemerkt. Overigens worden in de peiling alle voorstellen door de inwoners naar de prullenmand verwezen.

En hier zitten we dan op donderdag 3 december met de brokken. De Raadscommissie biedt zijn plannen aan met de resultaten van een armetierige peiling. Op deze manier kan wat het Dorpsoverleg betreft geen besluitvorming plaatsvinden. Daar is dit onderwerp te belangrijk voor. En het is te gemakkelijk om inwoners te verwijten dat ze overal tegen zijn. Onderzoek toont aan dat mensen pas NIMBY-gedrag vertonen als zij zich overvallen voelen, niet serieus genomen voelen of het gevoel hebben dat er geen open kaart wordt gespeeld. Met een goede aanpak en een serieus opgezet proces zijn veel inwoners wel degelijk in staat verder te kijken dan hun directe eigen belang. Veel inwoners van Hazerswoude hebben inmiddels het vertrouwen in de politiek verloren. Door de ondoordachte aanpak is een gepolariseerd klimaat ontstaan waarin over en weer verwijten worden gemaakt. De mensen hebben niet het gevoel serieus te worden genomen, het Dorpsoverleg evenmin. Daarom staakt het Dorpsoverleg met onmiddellijke ingang al haar activiteiten op dit dossier. Ook bezinnen wij ons op de vraag over onze verdere toekomst.

Namens Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp

Nico Stolwijk