Beste dorpsgenoten,

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Zoals u wellicht al heeft vernomen staakt het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp al haar activiteiten op het verkeersdossier. U heeft dit kunnen lezen op onze website en facebookpagina. Naar aanleiding hiervan is in het Leidsch Dagblad van afgelopen zaterdag 5 december een opiniërend stuk geplaatst. Dit stuk ervaren we als beledigend en beschamend. Via deze weg wil het dorpsoverleg reageren.

Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp heeft als doel de bewoners op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in en rond het dorp en de afstand tussen het gemeentebestuur en de inwoners zo klein mogelijk te houden. De leden van het dorpsoverleg zijn niet gekozen en nemen deel op geheel vrijwillige basis. Formeel heeft het dorpsoverleg geen vertegenwoordigende functie. We proberen er zorg voor te dragen dat inwoners geïnformeerd worden, op de hoogte gehouden worden van zaken die spelen in het dorp en o.a. het gemeentehuis in Alphen a/d Rijn. U kunt dit allemaal lezen op onze website.

We nemen deze rol zeer serieus. We nemen een neutrale positie in, waarbij we vooral procesbewaker willen zijn, met name waar het ‘t verkeersdossier betreft.  Dat is niet altijd even makkelijk. Maar het is voor het dorpsoverleg de enige juiste en meest zuivere manier van opereren. Juist waar het gaat om de infrastructurele issues die spelen, waarbij de keuzes die gemaakt gaan worden door provincie en gemeente, grote gevolgen kunnen hebben voor individuele en groepen van inwoners. Inwoners van Hazerswoude-Dorp hebben recht op een dorpsoverleg ‘zonder mening’ in deze, is onze stellige overtuiging.

Met dat als vertrekpunt heeft het dorpsoverleg afgelopen jaren heel veel tijd en energie gestoken in het informeren van inwoners en hen op de hoogte houden van ontwikkelingen, partijen bij elkaar brengen voor overleg, vinger aan de pols gehouden bij gemeente en provincie. We hebben laatstgenoemde partijen geholpen informatie op te halen bij inwoners en belanghebbenden middels inspraakavonden. We hebben bijeenkomsten georganiseerd in De Juffrouw, hebben belangengroepen geattendeerd op inspraakmogelijkheden op het gemeente- en provinciehuis, talloze inwoners zijn te woord gestaan.

Met name een aantal leden van het dorpsoverleg hebben zich daar ontzettend voor ingezet, niet in de laatste plaats Maria Loomans, die helaas afscheid heeft genomen als voorzitter en lid van het dorpsoverleg om voor haar moverende redenen. We kunnen die beslissing alleen maar respecteren. We hebben grote bewondering en waardering voor haar tomeloze inzet als voorzitter van het dorpsoverleg in het belang van de inwoners van Hazerswoude-Dorp. Juist Maria Loomans was het die de neutrale rol van het dorpsoverleg telkenmale benadrukte, de meest zuivere manier van opereren in dit precaire dossier.

Die waardering lezen wij in z’n geheel niet terug in het stuk in Leidsch Dagblad van zaterdag jl. Integendeel; we kunnen lezen dat ‘voorzitter Maria Loomans de handdoek in de ring gooit, er helemaal geen zin meer in heeft, en dat zij ondoordacht handelde’. ‘Door de rol van het dorpsoverleg zou Hazerswoude-Dorp in een verzameling van splintergroeperingen uiteen zijn gevallen‘  en ‘weinig tot niets hebben gedaan om partijen bij elkaar te krijgen de afgelopen jaren’.

Het hoort o.i. niet zo te zijn dat een journalist een dergelijk opiniestuk kan plaatsen in een regionaal dagblad, zonder kennis van de gang van zaken en zonder correct toepassen van hoor en wederhoor. Het is onnodig beschadigend en een belediging voor personen die zich op vrijwillig basis inzetten voor het algemene (dorps)belang. Als Hazerswoude-Dorp in splintergroeperingen uiteen zou zijn gevallen, zo gesteld wordt in het opiniestuk,  dan is het de Raadswerkgroep Verkeer Boskoop-Hazerswoude die hier verantwoordelijk voor is, niet het dorpsoverleg.

Wij herkennen ons in z’n geheel niet in het stuk en nemen nadrukkelijk afstand van de inhoud.

We zijn al langer van mening dat onze rol als dorpsoverleg als procesbewaker en intermediair niet serieus genomen wordt door de gemeentepolitiek. We hebben hierover in de afgelopen tijd meerdere malen gecommuniceerd, zo ook afgelopen week in de gemeentelijke Raadscommissievergadering ruimtelijk en economisch domein. Het dorpsoverleg  heeft hier ingesproken (tekst terug te lezen ook op onze website). Begin januari komt het dorpsoverleg weer in vergadering bijeen om te praten over haar toekomst en of we nog een rol kunnen spelen die er toe doet op het verkeersdossier en andere dossiers. We zijn daar pessimistisch over. We missen een gemeente die zo’n rol serieus neemt en zien dat niet anders worden in de toekomst.

Het Dorpsoverleg