Besluitvormingstraject verkeersmaatregelen uitermate complex

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Geduputeerde Staten van Zuid Holland hebben de eerste versie van het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor het project N207 zuid vrijgegeven voor overleg met medeoverheden. In deze versie worden plannen beschreven voor een betere doorstroming, leefbaarheid en veiligheid van Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen. Voor Hazerswoude-Dorp heeft de provincie het volgende in petto: een nieuwe randweg langs het zwembad, een extra rotonde bij de Frans Halsstraat en eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat- west. Het Dorpsoverleg heeft inmiddels al de nodige reacties van bezorgde inwoners ontvangen. De teneur: “Dit zijn toch dezelfde plannen die in februari zijn gepresenteerd?  Wat kunnen we als  bewoners nog doen?  Voordat er echter definitieve besluitvorming plaatsvindt wordt een ingewikkeld proces doorlopen waar ook bewoners nog bij betrokken worden. We zullen het hieronder proberen uit te leggen. Er lopen namelijk 3 sporen.

1e spoor

  1. De eerste versie van het PIP wordt voorgelegd aan verschillende overheden zoals Hoog Heemlandschap, waterschappen, pro-rail enz. Zij kunnen wijzigingen aanbrengen op dit plan.

2  Deze eventueel gewijzigde versie van het plan wordt in september voorgelegd aan de inwoners en de politiek.  Ook dit kan nog leiden tot wijzigingen.

3  Deze laatste versie van het PIP is de definitieve versie die voor de besluitvorming geschikt is.

2e spoor

Naast bovenstaand traject lopen er onderzoeken van Beter Bereikbaar Gouwe (BBG). BBG is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, regio Midden-Holland, het hoogheemraadscahp van RIjnland en de provincie Zuid- Holland. Zij onderzoekt voor de langere termijn (>30 jaar) de mogelijkheid van onder andere een tunnel, een westelijke rondweg en een oostelijke rondweg (de laatste is nog toegevoegd aan de onderzoeken). Uit een totale set van 40 maatregelen volgt een drietal varianten voor samenhangende maatregelpaketten voor het gebied. Deze worden in het najaar aan o.a. gemeenteraden voorgelegd. Een besluit van de volksvertegenwoordigers over een pakket is naar verwachting in 2021.

3e spoor

De Raad van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft een Raadwerkgroep ingesteld die zichzelf als opdracht heeft gegeven om het plan van spoor 1 en de andere varianten die er liggen voor de verkeerscirculatie in het dorp ( rondweg rondom Weidelanden, niet linksaf bij de kruising Dorpstraat, landbouwweg, ontsluiting in noordoost tot aan het scholen eiland) te onderzoeken en te bekijken wat de beste oplossing is voor het Dorp. De Gemeenteraad van Alphen aan den RIjn heeft dit besloten omdat ze zich als klankbordgroep niet serieus genomen voelde in het traject. De Raadswerkgroep gaat dus alle mogelijkheden nog eens verder bekijken en heeft aangegeven graag de inwoners uit het dorp hierbij te betrekken.

Al met al een buitengewoon ingewikkeld en ondoorzichtig besluitvormingstraject dat doorlopen wordt, aangezien alle 3 de sporen direct met elkaar te maken hebben.

Samengevat ziet het er als volgt uit:

  • Er ligt een plan vanuit de provincie voor de kortere termijn dat de inspraakronde ingaat bij andere overheden.
  1. BBG onderzoekt momenteel drie samenhangende varianten voor de langere termijn.
  2. Raadwerkgroep kijkt naar de beste variant voor verkeerscirculatie voor het dorp, omdat zij de variant over de Frans Hals straat niet gewenst vindt.
  3. Wanneer de Raadswerkgroep met een andere variant komt en dit wordt bekrachtigd door de Gemeenteraad, dan wordt het plan van de provincie hierop aangepast.
  4. Wanneer blijkt dat er een tunnel komt op de langere termijn dan kan dit van invloed zijn op het kortere termijn plan voor de N207.
  5. In september komen er inspreekavonden georganiseerd door de provincie. Het Dorpsoverleg wordt betrokken bij de vormgeving van deze avonden.

Het Dorpsoverleg  zal u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het belooft een spannend najaar te worden.

Voor nu wensen wij u eerst een fijne vakantie toe!

Nico Stolwijk, Stichting Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp