Besluitvorming kruispunt gaat ons allemaal aan!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Voor de schermen, maar vooral ook achter de schermen wordt er druk overlegd over de herinrichting van het kruispunt Dorpsstraat-Gemeneweg, officieel de provinciale weg N209 geheten. In de plannen van de gemeente en de provincie wordt de Gemeneweg breder, overzichtelijker en van zuid naar noord wordt het traject rondom het stoplicht 2-baans. Ook wordt de bushalte aan de zuidkant van de stoplichten verplaatst naar de noordkant. Deze komt dan min of meer voor de deur van AH te staan. Verder wordt de afslag vanaf de N209 naar de Oude Gemeneweg/Ridder van Montfoortlaan afgesloten. Dit alles om de doorstroming op de Gemeneweg te verbeteren. Bovenstaand een situatieschets.
Maar wat betekenen deze plannen voor de leefbaarheid van de inwoners van Hazerswoude-Dorp? Wie houdt dit in de gaten en komt er nog iemand voor op? Kunnen we dit met een gerust hart overlaten aan de politiek van Alphen aan den Rijn of hebben de inwoners ook nog iets te zeggen? De voortekenen zijn niet gunstig. De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn echter een mooi moment om uw stem te laten horen. Gevolgen herinrichting kruispunt voor leefbaarheid Voor de inwoners en de bedrijven van het dorp zijn er vooral nadelen van een bredere Gemeneweg die het westen en het oosten van het Dorp doorsnijdt.

Voorbeeld 1: Oversteken van Dorpsstraat Oost naar Dorpsstraat West blijft mogelijk, maar omdat de doorstroming op de N209 voorrang heeft blijven de stoplichten in de Dorpsstraat langer op rood.

Voorbeeld 2: iemand die vanuit Dorpsstraat Oost linksaf de Gemeneweg op wil naar het zuiden moet voortaan eerst rechtsaf slaan, tot de nieuwe rotonde ter hoogte van het Groene Hart Lyceum op de N209 en dan keren. Vervolgens krijgt deze bestuurder te maken met nogmaals de stoplichten bij het Kruispunt alvorens hij richting Boskoop of Benthuizen kan rijden.

Hoewel dit ongemakken zijn, is dit al lang geen actuele discussie meer. Waar de discussie zich nu op toespitst is de verplaatsing van de bushalte naar de noordzijde van het kruispunt met als gevolg dat er parkeerplaatsen verloren gaan op het terrein van AH. In de huidige situatie worden de eigen gemeentelijke parkeernormen al niet gehaald. Zeker op vrijdagen (markt) en zaterdagen levert dit naar verwachting grote problemen op.

Daarnaast wordt het ook flink onveilig voor fietsers en voetgangers, omdat de vrachtwagens die AH (en andere bedrijven) moeten bevoorraden voortaan ook over het parkeerterrein moeten. Immers de afslag vanaf de N209 naar de Oude Gemeneweg/Ridder van Montfoortlaan wordt afgesloten.
Interessante vragen: waarom is het überhaupt nodig om de bushalte te verplaatsen? Welke concrete voordelen levert dit op en zijn die groter dan de nadelen? Welke alternatieven zijn er? Dit moet allemaal op tafel alvorens besluitvorming plaatsvindt. Reeds in 2016 zijn door de Provincie Zuid-Holland uitgangspunten voor de verkeersmaatregelen vastgesteld: ze moeten de leefbaarheid en bereikbaarheid voor Hazerswoude-Dorp verbeteren. Met aandacht voor de oversteekbaarheid van de N209 o.a. ter hoogte van het kruispunt voor voetgangers en fietsers en de vermindering van de barrièrewerking N209 in het dorp. Dit is het afwegingskader waar inwoners de gemeente en provincie aan zullen houden. Informatieavond klein gehouden Op 8 maart zou er in De Juffrouw een informatieavond worden gehouden over de plannen voor het Kruispunt. Uitgenodigd waren alleen direct omwonenden, ondernemers en het Dorpsoverleg. Het Dorpsoverleg heeft er bij de gemeente steeds op aangedrongen dat alle inwoners de kans moeten krijgen om mee te praten over de plannen. Deze hebben mogelijk ingrijpende effecten op onze leefomgeving en wellicht op termijn ook voor het voorzieningenniveau in het dorp.

Onderstaand het antwoord dat wij van de gemeente ontvingen:
“Op 8 maart informeren wij de direct omwonenden en ondernemers over het doorlopen proces en gemaakte keuzes waardoor we zijn gekomen tot het concept ontwerp voor het parkeerterrein dat er nu ligt. Voor het kruispunt is het voorlopig ontwerp klaar en opgenomen in het PIP. Gezien de beperkte ruimte binnen deze opdracht is participatie niet mogelijk.”

Onacceptabel! Daarom hebben we op vrijdag 25 februari hierover contact opgenomen met verantwoordelijk wethouder Van Velzen. Deze gaf aan niets van een informatieavond te weten. Hij kon het ook niet verifiëren omdat de betrokken ambtenaren tot 6 maart allemaal op vakantie zijn…

Afgelopen weekend is de informatieavond op 8 maart toch opeens afgeblazen met als reden dat de wethouder eerst met alle partijen (ambtenaren provincie, gemeente, eigenaar AH) om de tafel wil. Wat daar ook uitkomt, het Dorpsoverleg blijft eraan vasthouden dat dat iedere inwoner die dit wil kennis moet kunnen nemen van de plannen en mee moet kunnen praten en denken. Pas daarna mag hierover besluitvorming plaatsvinden. Om dit af te dwingen zullen we samen met de winkeliers en inwoners een vuist moeten maken. Op 10 maart vindt er een verkiezingsdebat plaats in het Groene Hart Lyceum aan de Sportparklaan. Dit debat wordt georganiseerd door de Dorpsoverleggen van voormalig Rijnwoude, Habeko en de Groene Hart Koerier. Het onderwerp Kruispunt staat hierbij op de agenda. Komt u ook? U bent van harte uitgenodigd. Aanvang 20.00 u.

Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp
Nico Stolwijk